Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Workway Oy
Antinkatu 5
28100 Pori

Rekisterinpitäjän edustaja

Mikko Virtanen
puh. 044 372 3200

Teemu Mäkinen
puh. 044 771 4000

sähköposti: [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen työnhakija- ja työntekijäasiakkaiden henkilötietoja sisältävä rekisteri mahdollistaa yrityksen liiketoimintaan kuuluvien henkilöstöalan palveluiden tuottamisen sekä työnantajan lakisääteisten velvoitteiden toteuttamisen. Tietoja, jotka eivät näihin tarkoituksiin ole tarpeen, ei pyydetä eikä tallenneta.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista

Työnhakija-asiakkaista tallennetaan tietoja, jotka ovat tarpeen yrityksen rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalveluiden tuottamisessa. Tällaisia tietoja ovat etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero- ja toimipaikka, syntymäaika, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, profiilikuva, ammatti, tutkinnot ja koulutukset, kielitaito, IT-taidot, aikaisempi työkokemus, järjestelmä-, erityis- ja muu osaaminen, ammattikortit, ajokortti, auton käytettävyys, vallitseva työtilanne, toiveet työtehtävistä, työajoista, työn luonteesta ja -kestosta sekä työskentelyalueesta, valmius työskentelyn aloittamiseen.

Työntekijäasiakkaista tallennetaan tietoja, jotka ovat tarpeen työlainsäädännön työnantajalle asettamien velvoitteiden toteuttamiseksi. Tällaisia tietoja ovat edellämainittujen lisäksi henkilötunnus, pankkiyhteys, työsuhdetiedot, tiedot palkkauksesta ja muista eduista, verotus- ja muut pidätystiedot, työaika- ja vuosilomatiedot.

Tietojen luovutus

Työnhakija-asiakkaista tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröityjen suostumusta. Rekisteröityjen työnhakija-asiakkaiden suostumuksella heitä koskevia henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän asiakkaina oleville työnantajayhteisöille.

Työntekijäasiakkaista tallennettuja henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamalla tavalla viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja, kuten verottajalle, eläkevakuutusyhtiöille ja tapaturmavakuutusyhtiölle.

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä ja joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus. Internetin kautta tehtävät työhakemukset on SSL-suojattuja.